Reglement VrijwilligersBorg

Reglement VrijwilligersBorg

Het lidmaatschap van Tennis- en Padel Vereniging Engelen geeft leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de tennis- en padelbanen en het paviljoen. Om de contributie laag te houden vragen we leden om ook vrijwilligerswerk te doen. Alhoewel het niet de bedoeling is, is het mogelijk dit vrijwilligerswerk af te kopen. Hiervoor hebben we de regeling vrijwilligersborg in het leven geroepen. Dit reglement geeft de voorwaarden van deze regeling aan.

 

Art 1: Vrijwilligersborg

 

Ieder senior lid betaalt jaarlijks € 75,- aan vrijwilligersborg. Dit is voor het jaar 2023

Het senior lid krijgt dit bedrag terug door:

 

 • Het uitvoeren van vrijwilligerswerk (art. 2)

en/of

 • Het draaien van bar/keukendiensten (art. 3)

 

De hoogte van de vrijwilligersborg wordt, indien nodig, door de ALV aangepast.

 

Leden van 67 jaar of ouder en studenten zijn vrijgesteld van het betalen van de vrijwilligersborg. Zij mogen wel vrijwilligerswerk uitvoeren, mits verantwoord (dit wordt beoordeeld door de organisator van de werkzaamheden). Als zij ten minste 15 uur vrijwilligerswerk doen, dan krijgen zij een vergoeding die gelijk is aan het bedrag van de vrijwilligersborg. Dit is van toepassing op het 2023. 

 

Art 2: Vrijwilligerswerk

 

Senior leden die zich voor 15 uur per jaar inzetten voor de vereniging krijgen hun vrijwilligersborg terug. Indien meer dan 15 uur vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd, dan wordt het meerdere aangemerkt als vrijwilligerswerk zonder vergoeding. Voor het draaien van bardiensten geldt een uitzondering zoals beschreven Art 3e.

 

Voor het vergoeden van vrijwilligerswerk moet jaarlijks aantoonbaar minimaal 15 uur vrijwilligerswerk worden gedaan. Aantonen hiervan kan als volgt:

 

 • Van de leden die deel uitmaken van een commissie wordt aangenomen dat zij ten minste 15 uur vrijwilligerswerk doen. Deze commissies zijn onder meer:
 • Bestuursleden
 • Commissies (PAC, VCL, jeugd, activiteiten, e.d.)
 • Activiteiten als: PR, automatisering, ledenadministratie, onderhoud park.

Bij het bestuur is bekend welke leden deel uitmaken van deze commissies.

 • De vereniging zal in een kalenderjaar een aantal dagen organiseren waar leden gevraagd worden om mee te helpen om ad hoc vrijwilligerswerk uit te voeren. In het bardienstrooster op de website zullen hiervoor diensten worden opengesteld waar leden zich kunnen inschrijven. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden zoals ondersteunen commissies, onkruid wieden, schilderen, etc.

Art 3: Bardienst

 

Art3a: Type diensten & taakstelling

Onderstaande situatie was geldig t/m 19-04-2023:

 1. De korte bardienst (2 uur en 15 min.). Deze levert € 12,50 op per gedraaide dienst.
 2. De lange bardienst (4 uur en 30 min.). Deze levert € 25,00 op per gedraaide dienst.

vanuit de ALV van 19-04-2023 is besloten om met directe ingang nog maar 1 type bardienst te draaien. Wat betekent dat er geen korte/lange bardiensten meer zijn. Er is nog maar 1 soort bardienst.

Situatie vanaf 20-04-2023

Bardienst van 3 uur. (tijdstip is van 20:00 tot 23:00) 

Wat het betekent om een bardienst uit te voeren staat beschreven in de bardienstinstructies die beschikbaar zijn in het paviljoen en op de website.

Art3b: Bemanning

De bar is in principe bemand op de volgende tijden: Situatie t/m 19-04-2023

Op werkdagen:

 • 19:00 – 23:00 uur door 1 lid
 • 21:15 – 23:30 uur door 1 lid

Situatie vanaf 20-04-2023

 • 20:00– 23:00 uur door 1 lid

Op KNLTB-competitie dagen met thuisspelende teams:

 • Vrijdag 19.00 - 24.00 uur door minimaal 1 lid
 • Zaterdag 13.00 - 17.30 uur door 1 lid 
 • Zondag 10 - 13:00 uur door 1 lid + 13:00 - 16:00 door 1 lid

Hiervan kan door het bestuur i.s.m. de bardienstcoördinator worden afgeweken. Zie hiervoor het bardienstenrooster op de website.

Art3c: Vrijwilligersborg

Situatie t/m 19-04-2023

Om de vrijwilligersborg terug te krijgen moeten er dus

 • 6 korte bardiensten gedraaid worden, of
 • 3 lange bardiensten, of
 • Een combinatie van korte en lange diensten van in het totaal 13,5 uur.

Situatie vanaf 20-04-2023

Zoals eerder aangegeven is er vanaf deze datum in een wijziging gekomen in het aantal uur dat per bardienst gedraaid wordt. Buiten wedstrijd -en competetiedagen om neemt 1 bardiensten 3 uur in beslag. Dit heeft tot directe concequentie dat er niet meer voldaan kan worden aan het totaal van 13,5 uur. Daarom heeft het bestuur besloten om voor het jaar 2023 het aantal bardienst uren van 13,5 te verminderen met 1,5 uur. Dit betekent dat voor het jaar 2023 een totaal van 12 uur volstaat om de totale barborg van €75,- terug te krijgen.  

Elk lid is zelf verantwoordelijk om te controleren of de gedraaide bar/keukendiensten juist zijn opgenomen in het bardienstrooster.

Art 3d: Vervangende Bardienst

Bij verhindering dient een lid voor zijn ingeplande bardienst zelf voor vervanging te zorgen. Vervanging wordt door het lid kenbaar gemaakt door een mail te sturen naar: 

bardienst@tennispadel-engelen.nl.

 

Art 3e: Extra Bardiensten

Het draaien van extra bardiensten bovenop de 13.5 uur bar/keuken diensten of 15 uur vrijwilligerswerk wordt vergoed door de vereniging. De vergoeding van deze extra bar/keukendiensten is maximaal (€ 150). Uitgedrukt in korte bardiensten betekent dit dat een lid maximaal 12 extra bardiensten kan draaien. 

Met de nieuwe bardienst welke nog maar 3 uur duurt betekent dit dat een lid bovenop het minimaal aantal uren nog 9 extra bardiensten kan draaien. Het maximale bedrag van €150 blijft ongewijzigd. 

Het bestuur i.s.m. de bardienstcoördinator kan voor bepaalde evenementen besluiten om extra bar- en keukendiensten open te stellen in het bardienstrooster op de website.  Leden kunnen zich daar dan voor inschrijven. Afhankelijk van de duur van deze diensten gelden deze extra diensten dan als lange of korte bardiensten. Zie hiervoor Art 3a.

Art 4: Overige

Administratie: Administratie van bardiensten en ad-hoc vrijwilligerswerk vindt plaats via het bardienstrooster op de website. Hier zullen diensten opengesteld worden waarbij duidelijk aangegeven wordt of het een bardienst of vrijwilligerswerk betreft.

Vorst of Sneeuw: Bij vorst of sneeuw kan het zijn dat het tennispark gesloten is. Dit wordt aangegeven op de website van de vereniging. Heeft u die dag een bardienst, dan gaat deze bardienst niet door. Deze bardienst tel wel mee als uitgevoerde bardienst! U hoeft hem dus niet later in te halen.

Vakanties: In verband met de beperkte bezetting van de banen tijdens de vakanties, zal in die periodes maar één lange bardienst per avond worden opengesteld.

Tennissen/Padellen tijdens bardienst: Tijdens de bardienst heeft u bardienst. Tegelijk tennissen/padellen en bardienst draaien kan en mag niet.

Certificaat: Om bardienst te kunnen draaien moet u het certificaat "Verantwoord alcohol schenken" hebben. U krijgt dit certificaat door de E-learning cursus te volgen op:

 

 

Als u de test bij deze cursus succesvol afrondt dan krijgt u een certificaat. Vervolgens moet u dit certificaat doorsturen naar de barverantwoordelijke. U kunt hiervoor het volgende email adres gebruiken:

 

Contact: Mochten er nog vragen zijn mail dan naar bardienst@tennispadel-engelen.nl