Privacybeleid TPV Engelen

Privacybeleid TPV Engelen

Tennis & Padel Vereniging Engelen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. TPV Engelen houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt onder anderen met zich mee dat wij:

  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Jouw persoonsgevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • Het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken tot hetgeen minimaal nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Volgens de besluitvorming van de ALV 12 juni 2019, mag TPV Engelen de persoonsgegevens van al haar leden gebruiken zoals beschreven in:

Indien je vragen of bezwaar hebt over de manier waarop TPV Engelen met jouw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact met met ons door een mail te sturen naar de privacy functionaris van TPV Engelen.