Reglement Club van 100

Reglement Club van 100

Artikel 1:                                                                                                        

De “Club van 100” bestaat uit mensen en bedrijven (natuurlijke en niet natuurlijke personen) die Tennis- en Padel Vereniging Engelen (KvK nr 41085430) hierna te noemen TPV-E of “de vereniging” een warm hart toedragen en jaarlijks een financieel bedrag bijdragen ter lidmaatschap van deze club. Het streefbedrag is €100,-. Dit bedrag mag ook hoger of lager zijn.

 

Artikel 2:

De Club van 100 heeft ten doel om, in samenspraak met het bestuur van TPV-E, de vereniging te steunen door middel van (gedeeltelijke) financiering van duurzame goederen en/of diensten in de breedste zin van het woord ten gunste van de vereniging.

 

Artikel 3:

Bestuur en financiën van De Club van 100 is geen (juridische) vereniging. Het bestuur van de Club van 100 wordt gevormd door de “Commissie Club van 100” (hierna: de Commissie). De Commissie is onderdeel van TPV-E en bestaat uit drie personen, waarvan tenminste 1 lid van de sponsorcommissie TPV-E en de penningmeester van TPV-E. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit reglement zijn de leden niet noodzakelijkerwijs lid van TPV-E, maar wel lid van de Club van 100.

 

Artikel 4:

De penningmeester van TPV-E beheert de gelden van de Club van 100. De penningmeester is daarmee automatisch lid van de Commissie. Maximaal 10 % van de verworven bijdragen wordt aangewend voor middelen ter ondersteuning van de Commissie om de Club van 100 optimaal te laten functioneren. De financiële stukken en onderliggende documenten van de Club van 100 worden op gebruikelijke wijze gecontroleerd door de Kascommissie van TPV-E.

 

Artikel 5:

In een ALV van TPV-E zal op voordracht van de Commissie aan de leden van TPV-Ehet jaarlijkse bestedingsdoel ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

Artikel 6:

In principe kan iedere volwassene of elk bedrijf lid worden van de Club van 100. De Club van 100 kan uit meer of minder dan 100 leden bestaan. Gestreefd wordt naar een minimum van honderd leden. Leden van de Club van 100 hoeven geen lid te zijn van TPV-E. Leden van de Club van 100 die niet tevens lid zijn van TPV-E, hebben echter geen stemrecht op de algemene ledenvergadering van TPV-E.

 

Artikel 7:

Iedere persoon of elk bedrijf kan één keer als lid van de Club van 100 worden ingeschreven ongeacht de hoogte van de bijdrage. Extra donaties op naam van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zijn mogelijk, maar vormen dus geen extra lidmaatschap van de Club van 100.

 

Ieder lid van de Club van 100 verplicht zich om per kalenderjaar (minimaal) € 100,00 te voldoen. Voor natuurlijke personen is het mogelijk om in overleg tot een lagere bijdrage te komen. De bijdrage moet binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn zijn voldaan. Betaling geschiedt bij voorkeur per bank op het rekeningnummer van TPV-E en zal door de penningmeester geadministreerd worden. 

 

Artikel 8:

Men kan gedurende het hele jaar lid worden van de Club van 100. Het lidmaatschap van de Club van 100 vangt aan zodra de bijdrage is voldaan, duurt één jaar en kan telkens worden verlengd voor de duur van één jaar. Het lidmaatschap vervalt automatisch nadat de betalingstermijn voor verlenging (dertig dagen) is verstreken.

 

Na aanvang (of verlenging) van het lidmaatschap worden de leden van de Club van 100 die daartegen geen bezwaar hebben gemaakt, gedurende een jaar vermeld op het daartoe bestemde bord in het clubhuis. Men kan zich ook anoniem onder de naam “Club van 100” (afgekort “CvH”) laten vermelden.

 

Jaarlijks zal voor de leden van de Club van 100 een evenement worden georganiseerd.

 

Artikel 9:

Er kan ook gekozen worden voor een lidmaatschap van minimaal 5 jaar, waarbij de bijdrage fiscaal als gift bij de belastingaangifte kan worden opgevoerd. Daartoe dient er een onderhandse akte van schenking ingevuld te worden. Vindplaats voor de betreffende formulieren wordt in art. 16 nader geduid.

 

Artikel 10:

De penningmeester informeert de Commissie telkens uiterlijk in de maand na een kwartaal over de lidmaatschapsbijdragen die in dat kwartaal zijn ontvangen, zodat de namen van de betreffende leden op het bord kunnen worden aangebracht.

 

Artikel 11:

De Commissie ziet erop toe dat de naamsvermelding zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

 

Artikel 12:

Alle leden van de Club van 100 en alle leden van TPV-E kunnen (suggesties voor) een verzoek tot ondersteuning aandragen, hetzij rechtstreeks aan de Commissie, hetzij via het bestuur van TPV-E.

 

Artikel 13:

De Commissie zal de verzoeken wegen en komen tot een voordracht van een bepaald bestedingsdoel overeenkomstig art. 5. De uitgaven mogen in geen geval het totale vermogen van de Club van 100 overstijgen.

 

Artikel 14:

De aanmelding zal geschieden via digitale aanmelding op de website van TPV-E (www.tennispadel-engelen.nl) of via een fysiek aanmeldingsformulier. Aanmelding of hulp bij aanmelding kan ook via het e- mailadres WillydeVet@tennispadel-engelen.nl.

 

Artikel 15:

De Club van 100 zal voor haar leden geen aparte ledenvergadering houden.

 

Artikel 16:

De Club van 100 heeft op de website van TPV-E (www.tennispadel-engelen.nl) een eigen deelpagina. De Commissie zal via die pagina ten minste ieder kwartaal een update verstrekken of anderszins berichten. Onder meer dit reglement en de daarin genoemde documenten zijn daar beschikbaar. De Commissie is bereikbaar via een eigen e-mailadres: WillydeVet@tennispadel-engelen.nl.

                                                              

Artikel 17:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt er beslist door de Commissie